CENTRUM LOGOPEDYCZNE ILONA KLONECKA

desc
LOGOPEDYCZNA
NEUROLOGOPEDYCZNA
desc
PEDAGOGICZNA
I PSYCHOLOGICZNA
desc
ODRUCHÓW
------------------------
RĘKI
desc
INTEGRACJI
SENSORYCZNEJ
desc
ZABURZEŃ PRZETWARZANIA
SŁUCHOWEGO
------------------------
WG INDYWIDUALNEJ
STYMULACJI SŁUCHOWEJ
(JIAS)
desc
ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH
JAMY USTNEJ

Diagnoza i terapia

 

       Niezależnie od tego, jaką dziedzinę nauki reprezentujemy jako terapeuci, korzystając z posiadanej wiedzy i dzięki wciąż podnoszonym kwalifikacjom, wspólnie dążymy do tego, aby trafnie zdefiniować te obszary funkcjonowania człowieka, które przyczyniają się do rozwoju kompetencji komunikacyjnych. Wiemy, że rzetelna diagnoza to podstawa procesu terapeutycznego, ale jako dociekliwi badacze posiadamy umiejętność stawiania pytań nie tylko podczas wstępnej diagnozy, ale w trakcie każdego spotkania z pacjentem. Wykazujemy stałą gotowość do odkrywania najlepszych ścieżek terapii, które projektujemy dla tego, a nie innego pacjenta.

 

desc
DIAGNOZA I TERAPIA
LOGOPEDYCZNA I NEUROLOGOPEDYCZNA

 

 

Nasza oferta skierowana jest zarówno do dzieci jak i osób dorosłych. Służymy pomocą zawsze wtedy, kiedy proces komunikacji werbalnej jest zaburzony lub zagrożony jest jego rozwój, jak również wspieramy wiedzą i doświadczeniem proponując konsultacje rodzicom niemowląt i małych dzieci w ramach wizyt profilaktycznych. Więcej na temat pracy logopedy tutaj

Poniżej przykłady wybranych obszarów naszych działań:

 • Kompleksowe badanie rozwoju mowy;
 • Wczesna interwencja logopedyczna;
 • Terapia wszystkich wad wymowy;
 • Terapia opóźnionego rozwoju mowy;
 • Diagnoza i terapia komunikacji pozawerbalnej – AAC
 • Terapia wad wymowy (dyslalia);
 • Terapia zaburzeń mowy związanych z niewykształconą kompetencją językową i komunikacyjną (głuchota i niedosłuch, alalia, oligofazja, autyzm);
 • Terapia zaburzeń mowy związanych z brakiem lub niedowładem sprawności realizacyjnych (dysglosja, jąkanie i inne zaburzenia płynności mówienia, dyzartria);
 • Terapia zaburzeń związanych z rozpadem systemu komunikacyjnego (afazja - osoby po udarach i urazach mózgu, schizofazja, demencja);
 • Trening komunikacji publicznej, emisji głosu i dykcji
 • Techniki dobrego mówienia w zakresie wystąpień publicznych, kultura słowa

 

 

desc
DIAGNOZA I TERAPIA
PEDAGOGICZNA I PSYCHOLOGICZNA

 

 

W ramach przeprowadzanej diagnozy i opieki pedagogicznej oferujemy m.in.:

 • Diagnozowanie gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki w klasie I szkoły podstawowej;
 • Diagnozowanie specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysortografii);
 • Terapię dzieci przedszkolnych z grupy ryzyka dysleksji;
 • Terapię dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia);
 • Terapię dzieci mających trudności z ortografią (dysortografia);
 • Diagnozę i terapię wg metody Warnkego;


Więcej na temat metody Warnkego tutaj


Psycholog wspiera rodziców i dzieci w czasie konsultacji indywidualnych i terapii.

Służy pomocą, gdy dziecko przeżywa trudne emocje np. ataki złości, jest smutne, apatyczne czy agresywne. Wspiera rodziny w trudnych momentach np. w trakcie choroby, śmierci w rodzinie, czy rozstania rodziców. Przygotowuje rodziny do nowej sytuacji np. narodziny dziecka, adopcja, adaptacja żłobkowa, przedszkolna, szkolna, przeprowadzka itp. Pracuje z dzieckiem z nieśmiałością, mutyzmem, lękiem. Wspiera, gdy pojawia się jąkanie, trudności w przedszkolu, czy szkole, ze snem, czy jedzeniem, a także z odzwyczajeniem dziecka od smoczka, czy pieluszki. Rozmawia z rodzicami, gdy potrzebują oni skonsultować swoje wątpliwości dotyczące wyznaczania granic dziecku, budowania relacji w rodzinie, wspierania dziecka w budowaniu poczucia własnej wartości itp.

www.pracowniarazem.pl

 

desc
DIAGNOZA I TERAPIA ODRUCHÓW
DIAGNOZA I TERAPIA RĘKI

 

 

Diagnoza i terapia odruchów

Oddziaływania terapeutyczne skierowane są do osób z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym. Diagnoza obejmuje ocenę schematów odruchów pierwotnych, utrudniających rozwój motoryki kontrolowanej. Na podstawie diagnozy tworzony jest program mający na celu korekcję, usprawnienie i integrację układu ruchu. Efektem podjętych oddziaływań jest zoptymalizowane funkcjonowanie motoryki dużej i precyzyjnej, będącej podstawą procesu uczenia się, rozwoju mowy i zachowania.

 

Diagnoza i terapia ręki 

W ramach diagnozy ocenie podlegają zdolności ruchowe (motoryka duża i mała), napięcie mięśniowe, schemat ciała, orientacja w przestrzeni oraz integracja odruchów. Na podstawie szczegółowej diagnozy konstruowany jest program terapeutyczny obejmujący ćwiczenia: stymulujące układ dotykowy, proprioreceptywny oraz somatognozję; wzmacniające mięśnie posturalne; wzmacniające obręcz barkową; rozwijające integrację bilateralną; rozwijające sprawność stawu łokciowego, ruchu pronacji i supinacji przedramienia; rozwijające sprawność nadgarstka, dłoni i palców. W wyniku podjętych oddziaływań następuje korekcja postawy ciała, ułożenia i ruchu rąk podczas wykonywania różnych czynności manualnych oraz nieprawidłowego chwytu.

 

desc
DIAGNOZA I TERAPIA
INTENGRACJI SENSORYCZNEJ

 

 

Metoda SI skierowana jest przede wszystkim do dzieci, mających trudności w uczeniu się, ale może być także wykorzystywana do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zaburzeniami genetycznymi a także jako forma profilaktyki dzieci prawidłowo rozwijających się. Terapia SI określana jest mianem „naukowej zabawy”. Jej celem nie jest uczenie konkretnych umiejętności, ale usprawnianie pracy systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego, które są podstawą do rozwoju tych umiejętności. Oddziaływania terapeutyczne, w ramach tej metody, to nie substytut rzeczywistej edukacji, jednak mogą poprawić uczenie i sprawić, że będzie ono łatwiejsze.

 

desc
DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO
DIAGNOZA I TERAPIA WG INDYWIDUALNEJ STYMULACJI SŁUCHOWEJ (JIAS)

 

 

Diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego 

Oferta skierowana jest do osób, u których występują problemy ze słyszeniem niektórych dźwięków pomimo prawidłowego słuchu. Do osób, które łatwo się rozpraszają, którym przeszkadzają głośne lub nagłe hałasy, wykazują nadwrażliwość na dźwięki, denerwują się w hałaśliwym otoczeniu, mają kłopoty w wypełnianiu poleceń, nawet prostych i wielokrotnie powtarzanych, mają trudności w czytaniu, nauce ortografii, języków obcych, są słabo zorganizowane i „zapominalskie”, w rozmowie mają problemy z podążaniem za myślą drugiej osoby. Diagnoza obejmuje ocenę obwodowej części układu słuchowego (audiometria tonalna i audiometria obrazkowa) oraz ocenę w zakresie przetwarzania słuchowego (testy oceniające integrację i separację międzyuszną, czasowe aspekty słyszenia oraz krótkotrwałą pamięć słuchową a także testy mowy utrudnionej). Na podstawie diagnozy opracowywany jest program usprawniania zaburzonych procesów poprzez neurorehabilitację oraz stymulację słuchową.

 

JIAS to metoda stymulacji słuchowej. Jej celem jest pomoc osobom z zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego (CAPD - CENTRAL AUDITORY PROCESSING DISORDERS).

Przeznaczona jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Spośród innych metod wyróżnia ją to, że może być przeprowadzona w domu, w bezpiecznej, rodzinnej atmosferze. Zgodnie z definicją, istotą CAPD jest nieprawidłowe rozumienie informacji słuchowej, pomimo braku uszkodzenia słuchu.

Do najczęściej występujących objawów CAPD należą:

 • Trudności w słyszeniu w hałasie i pomieszczeniach z dużym pogłosem;
 • Trudności w spełnianiu poleceń słownych;
 • Częste prośby o powtórzenie;
 • Przekręcanie podobnych słów;
 • Słaba lokalizacja dźwięków;
 • Łatwe rozpraszanie się;
 • Trudności w czytaniu i pisaniu;
 • Słaba koncentracja uwagi;
 • Nadwrażliwość na głośne dźwięki

 

JIAS to indywidualny program w formie przyjemnych dla ucha utworów muzycznych. Opiera się na szczegółowej diagnozie (audiometr, liczne testy oceniające proces przetwarzania słuchowego). Polega na biernym słuchaniu muzyki. Dla pacjenta tworzy się indywidualną muzykę, odpowiadającą wyłącznie jego profilowi słuchowemu. Program dźwiękowy nagrywany jest na płyty CD a następnie regularnie (6 dni w tygodniu) odtwarzany (przez 10-15 minut) w domu przez słuchawki. Postępy terapii są kontrolowane co 6-8 tygodni (w zależności od wieku), za każdym razem pacjent otrzymuje nową, specjalnie dla niego nagraną płytę. Cała stymulacja trwa około 1 roku.

 

 

desc
DIAGNOZA I TERAPIA
ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH JAMY USTNEJ

 

 

Proponowana przez nas diagnoza i terapia zaburzeń motorycznych jamy ustnej stanowi wspomaganie leczenia ortodontycznego.

Odbywa się to m.in. poprzez:

 • korygowanie złych nawyków czynnościowych i dysfunkcji narządu żucia,
 • pozycjonowanie języka w spoczynku,
 • kształtowanie nawyku oddychania torem nosowym a nie ustnym,
 • kształtowanie umiejętności prawidłowego połykania.

 

W naszej pracy stosujemy nowatorskie podejście przy użyciu stymulatorów MFS.